top of page

Tikukhala mu m'badwo wotsiriza

OWERENGA KHALANI NDI MADALITSO

“Chenjerani kuti asakunyengeni munthu. ndipo chizindikiro cha kudza kwako ndi cha chiyani?

kutha kwa nthawi ya pansi pano?” Mateyu 24:4

M'badwo wotsiriza uli pafupi. Maulosi onse ndi   kutsirizika.Palibe nthawi yokwanira maulosi onse, kukwaniritsidwa.

 • Pakuti ambiri adzafika m’dzina langa, nadzanena, Ine ndine Mesiya; (Pali mipingo yoposa 45,000 padziko lonse lapansi.)

 • Mudzamva za nkhondo ndi mbiri za nkhondo  (M'zaka za zana la makumi awiri pakhala anthu ochuluka omwe anaphedwa pankhondo mbiri yonse)

 • Mtundu wa anthu udzaukirana ndi mtundu wina, ndipo ufumu ndi ufumu wina.

 • Kudzakhala njala (Ethiopia, Somalia, South Sudan, Yemen ndi Afghanistan)Njala ikugogoda pakhomo la 41 miliyoni padziko lonse lapansi, WFP yachenjeza

 •  zivomezi m'malo osiyanasiyana. (Chaka cha 2021 chinali nthawi yotanganidwa kwambiri ndi zivomezi zapadziko lonse, ndi zivomezi zazikulu 19, zitatu mwa izo zinali zopitirira 8.0, komanso zinali zochititsa mantha kwambiri kuyambira 2007. Panali anthu 2,476 omwe anafa, ndipo ambiri adafa kuchokera ku M 7.2 ku Haiti.

 • Anthu aziyenda kupita ndi kubwera Ulendo (komwe aliyense akupita ndege, sitima, roketi ndi magalimoto)

 • Chidziwitso chidzawonjezeka (chidziwitso chinawonjezeka kawiri mu 1958 ndipo chimawonjezeka pafupifupi miyezi itatu iliyonse)

 • Chiwerengero cha anthu (pali anthu ambiri padziko lapansi pano kuposa mbiri yakale

 • 666 (Biden akufufuza ndalama za digito) (666) Mark of the chilombo Chivumbulutso 13:17-18 )

 • Chipembedzo cha dziko limodzi chafika Atsogoleri achipembedzo anakumana  ku Mt Sania kukhazikitsa malamulo khumi atsopano.

 • Hule Wamkulu ndi mpingo.

bottom of page