top of page
The only sin that is not forgiving is a rejection of the word of God.

Osachita tchimo

"Kodi mukufuna kukhulupirira zimene Baibulo limanena

kapena zomwe waphunzitsidwa zikuti?"

1

“Tchimo la imfa ndilo kukana mwadala kukhulupirira mwa Yesu Mesiya, kutsatira malamulo a Mulungu, ndi kukonda abale ake.”

 

Tchimo lokhalo losakhululukidwa ndi kukana mau a Mulungu.

4Aliyense wochimwa achitanso kusayeruzika; uchimo ndi kusayeruzika.5 inu dziwani kuti anaonekera kuti achotse machimo, ndipo mwa iye mulibe uchimo.6Ayi wokhala mwa iye amachimwabe; palibe munthu wochimwa amene adamuwona kapena kumudziwa.7 Pang'ono children, munthu asakunyengeni inu.Wochita chilungamo ali wolungama monganso iye ali wolungama. 8 Iye amene ali ndi chizolowezi chochimwa ndi wochokera kwa Mdyerekezi, pakuti mdierekezi ali kuchimwa kuyambira pachiyambi. Chifukwa chake Mwana wa Mulungu adawonekera kuti awononge ntchito za mdierekezi.9Ayi wobadwa mwa Mulungu amachimwa, pakuti mbewu ya Mulungu ikhala mwa iye; ndipo sakhoza kuchimwa, chifukwa wabadwa kuchokera kwa Mulungu. 10 pa ichi chaonekeratu kuti ali ana a Mulungu, ndi ana a mdierekezi amene ali iwo: yense wosachita chilungamo sali wochokera kwa Mulungu, kapena iye wosakonda mbale wake.

Kondanani Wina ndi Mnzake

11 Pakutiuwu ndi uthenga mudaumva kuyambira pachiyambi, kuti tikondane wina ndi mzake.12 Ifeasakhale ngati Kaini amene anali wa woyipayo, napha mbale wake. Nanga anamupha chifukwa chiyani? Chifukwa ntchito zake zinali zoipa, ndi za mbale wake zolungama.13 Chitani musadabwe, abale;c kuti dziko likudani inu.14 Tikudziwa kuti tachoka mu imfa kupita ku moyo chifukwa timakonda abale. Iye wosakonda akhala mu imfa. 15 Aliyense13Iye amene amadana ndi mbale wake ali wakupha, ndipo mudziwa kuti wakupha munthu palibe moyo wosatha wakukhala mwa iye.

16 Paichi tidziwa chikondi, kuti Iye anapereka moyo wake chifukwa cha ife, ndipo ife tiyenera kupereka moyo wathu chifukwa cha abale.17Koma ngati wina ali nacho chuma cha dziko lapansi, naona mbale wake ali wosowa, natsekereza mtima wake pa iye, nanga chikondi cha Mulungu chikhala mwa iye bwanji? 18 Tiana, tisakonde ndi mawu kapena ndi mawu, komatu ndi zochita ndi choonadi.

19 Pandipo tidzazindikira kuti tiri a chowonadi, ndipo tidzakhazikitsa mitima yathu pamaso pake;20pakuti pamene mtima wathu utitsutsa, Mulungu ali wamkulu woposa mtima wathu, ndipo adziŵa zonse.21 Wokondedwa, ngati mtima wathu sutitsutsa, tiri ndi chikhulupiriro pamaso pa Mulungu; 22ndichimene tipempha, tilandira kwa Iye, chifukwa tisunga Inde wake Kristu ndi kukondana wina ndi mzake, monga anatilamulira ife. 24 Iye amene asunga malamulo ace akhala mwa Mulungu; ndi Mulungu mwa iye. Ndipo mwa ichi tizindikira kuti akhala mwa ife, mwa Mzimu amene anatipatsa ife.

M’munsimu muli mndandanda wa zinthu zimene Baibulo limaona kuti n’zonyansa:

 • Zinthu zodetsedwa ( Lev. 7:21 )

 • Aliyense amene akhudza chinthu chodetsedwa, + chodetsa cha munthu, + nyama yodetsedwa, + kapena chodetsedwa chilichonse choyenda pansi, + n’kudya nyama iliyonse ya nsembe yachiyanjano ya Yehova, munthuyo asadzidwenso pakati pa anthu amtundu wake.’”

 • Miyambo ya anthu achikunja ( Lev. 18:30 )

 • “Zonyansa zonsezi azichita ndi anthu a m’dziko limene ndikupitako inu, ndipo dziko ladetsedwa chotero.

 • Mafano ( 2 Mk. 15:8; 1 Pet. 4:3 .

 • Machimo a anthu ( Sal. 14:1; 53:1 )

 • Kubera ( Mika 6:10 )

 • Miyoyo Yotayika ( Chiv. 21:8 )

 • Koma amantha, ndi osakhulupirira, ndi onyansa, ndi ambanda, ndi achigololo, ndi anyanga, opembedza mafano, ndi onse abodza, gawo lawo lidzakhala m’nyanja yotentha ndi moto ndi sulfure, ndiyo imfa yachiwiri.

 • Munthu wakutsogolo (wokhota; wopatuka (Miy. 3:32; 11:20)

 • Maonekedwe onyada ( Miy. 6:16-17 )

 • Lilime lonama ( Miy. 6:17; 12:22 )

 • Manja okhetsa magazi osalakwa ( Miy. 6:17 )

 • Mtima wachiwembu woipa (Miy. 6:18)

 • Mapazi ofulumira kuchimwa (Miy. 6:18)

 • Mboni yonama yolankhula mabodza (Miy. 6:19)

 • Wofesa mkangano ( Miy. 6:19 )

 • Zoipa ( Miy. 8:7 )

 • Sikelo kapena sikelo yolakwika (Miy. 11:1)

 • Nsembe za oipa ( Miy. 15:8; 21:27 ).

 • Njira ya oipa (Miy. 15:9)

 • Malingaliro a oipa ( Miy. 15:26 )

 • Onyada mtima (Miy. 16:5)

 • Kulungamitsa oipa (Miy. 17:15)

 • Kutsutsa olungama ( Miy. 17:15 )

 • Miyeso yosiyana, yosaona mtima ( Miy. 20:10, 23 )

 • Zosiyanasiyana, zoyezera kusaona mtima (Miy. 20:10)

 • Kukana kumva lamulo (Miy. 28:9)

 • Mapemphero a wopanduka ( Miy. 28:9 )

 • Kudya nyama ya nsembe zachiyanjano pa tsiku lachitatu ( Lev. 7:18 )

 • ( Lev. 18:22; 20:13; Det. 23:18 ) See 

 • Kutenga zokometsera za mafano powonongedwa ( Det. 7:25-26 )

 • Kulambira mafano kulikonse ( Det. 12:31; 13:14; 17:4; 18:9; 20:18; 29:17 )

 • Kupereka nyama yopanda ungwiro kwa Mulungu monga nsembe ( Det. 17:1 )

 • Kuyenda kulikonse ndi ziwanda ( Det. 18:7-12 )

 • Kuvala zovala za amuna kapena akazi okhaokha ( Det. 22:5 )

 • Kubweretsa malipiro a hule kapena mkazi wachiwerewere m’nyumba ya Mulungu ( Det. 23:18 )

 • Kukwatiwanso kwa anzawo akale ( Det. 24:1-4 )

 • Kubera ena ( Det. 25:13-16 )

 • Kupanga mafano/mafano ( Det. 27:15 )

 • Mafano a Amoni ( 1 Maf. 11:5 ).

 • Mafano a Moabu ( 1 Maf. 11:7; 2 Maf. 11:13 ).

 • Mafano a Zidoni ( 2 Maf. 23:13 ).

 • Zofukiza za anthu achinyengo ( Yes. 1:13 )

 • Kudya zinthu zodetsedwa ( Yes. 66:17 )

 • Kupereka nsembe za anthu ( Yer. 32:35 )

 • Kulanda ( Ezek. 18: 6-13 )

 • Kupha ( Ezek. 18: 6-13 )

 • Chigololo ( Ezek. 18: 6-13 )

 • Kuponderezedwa kwa ena, makamaka osauka kapena osatetezeka ( Ezek. 18: 6-13 )

 • Chiwawa ( Ezek. 18:6-13 )

 • Kuphwanya malonjezo ( Ezek. 18:6-13 )

 • Kubwereketsa ndi chiwongoladzanja kwa m’bale ( Ezek. 18:6-13 )

 • Kugona ndi mkazi wosamba ( Ezek. 18:6-13 )

 • Kuuma mtima ( Ezek. 18: 6-13 )

 • Chisalungamo ( Ezek. 18:6-13 )

 • Kulambira wokana Khristu ( Dan. 11:31; 12:11; Mt. 24:15; 2 At. 2:4; Chiv. 13)

 • Kugonana pachibale ( Lev. 19:6-30 )

 • Zinthu zimene anthu amaziona kuti n’zamtengo wapatali ( Lk. 16:15 )

 • Machimo ena ambiri a amitundu ( Lev. 18:26-29; Det. 18: 9-12; 20:18; 29:17; 1 Maf. 14:24; 21:2, 11; 23:24; 2 Mb. 28:3; 33:2; 34:33; 36:14; Ezek. 7:3-20; 8:6-17; 16:2-58; 20:4-30; Chiv. 17:4-5 )

bottom of page